Mirats

This Day in History: 1997-12-11

11/12/1997

Chúc mừng sinh nhật Chị Võ Trần Hoàng Nhi 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng