Mirats

This Day in History: 1996-10-20

20/10/1996

Chúc mừng sinh nhật Chị Nguyễn Đỗ Thanh Phương 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng