Mirats

This Day in History: 1995-12-04

04/12/1995

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Tiến Hoàng 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng