Mirats

This Day in History: 1995-09-18

18/09/1995

Chúc mừng sinh nhật Anh Đoàn Văn Thịnh 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng