Mirats

This Day in History: 1994-09-23

23/09/1994

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phan Ngọc Quý

Nhân Viên Đánh tín hiệu tàu bay – Tổ phục vụ bay 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát