Mirats

This Day in History: 1993-12-20

20/12/1993

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Hoàng Thiên

Nhân viên đánh tín hiệu tàu bayTổ Phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài