Mirats

This Day in History: 1993-02-08

08/02/1993

Chúc mừng Sinh nhật Anh Trương Công Nguyên Huy
Kiểm soát viên không lưu Tổ Không lưu
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài