Mirats

This Day in History: 1992-12-14

14/12/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phan Hoàng Giáp
Kỹ sư kỹ thuật Tổ Kỹ thuật
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài