Mirats

This Day in History: 1992-10-01

01/10/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Ngô Minh Đức
Nhân viên ARO/AIS Tổ Phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài