Mirats

This Day in History: 1992-08-10

10/08/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Võ Công Tài
Nhân viên ARO/AIS Tổ Phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài