Mirats

This Day in History: 1992-07-06

06/07/1992

Chúc mừng Sinh nhật Chị Ngô Nam Thắng
Nhân viên ARO/AIS/SIG – Tổ phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai