Mirats

This Day in History: 1992-05-10

10/05/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Duy Ngọc
Nhân viên đánh tín hiệu tàu bay Tổ Phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài