Mirats

This Day in History: 1992-02-12

12/02/1992

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lâm Quang Quý
Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai