Mirats

This Day in History: 1992-02-10

10/02/1992

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Thành Quan Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng