Mirats

This Day in History: 1992-01-10

10/01/1992

Chúc mừng sinh nhật Chị Nguyễn Hoàng Phúc Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng