Mirats

This Day in History: 1991-12-07

07/12/1991

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Hữu Ninh
Kiểm soát viên không lưu Tổ Không lưu
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài