Mirats

This Day in History: 1991-10-18

18/10/1991

Chúc mừng Sinh nhật Anh Võ Nhựt Minh
Nhân viên ARO/AIS/SIG – Tổ phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai