Mirats

This Day in History: 1991-10-10

10/10/1991

Chúc mừng Sinh nhật Chị Dương Phương Ly
Kiểm soát viên không lưu Tổ Không lưu
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài