Mirats

This Day in History: 1991-03-13

13/03/1991

Chúc mừng sinh nhật Anh Võ Thành Trung Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng