Mirats

This Day in History: 1990-12-10

10/12/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Thành Nhân Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng