Mirats

This Day in History: 1990-10-08

08/10/1990

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lê Minh Trung
Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai