Mirats

This Day in History: 1990-07-20

20/07/1990

Chúc mừng Sinh nhật Anh Võ Văn Khánh
Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai