Mirats

This Day in History: 1990-06-18

18/06/1990

Chúc mừng Sinh nhật Anh Trần Đức Bình
Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai