Mirats

This Day in History: 1990-05-13

13/05/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Lê Huy Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng