Mirats

This Day in History: 1990-01-15

15/01/1990

Chúc mừng sinh nhật Anh Cao Nguyên Khoa NV Đánh tín hiệu tàu bay – Đội ĐTH tàu bay – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng