Mirats

This Day in History: 1990-01-07

07/01/1990

Chúc mừng sinh nhật Chị Trần Thị Phương Thảo Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng