Mirats

This Day in History: 1990-01-02

02/01/1990

Chúc mừng Sinh nhật Chị Nguyễn Thị Châu Giang
Nhân viên ARO/AIS – Tổ phục vụ bay
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai