Mirats

This Day in History: 1990-01-02

2/1/1990
Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Trọng Thắng
Kỹ sư Kỹ Thuật 
Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku