Mirats

This Day in History: 1989-12-08

08/12/1989

Chúc mừng sinh nhật Anh Trương Hồ Phước Anh Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng