Mirats

This Day in History: 1989-09-28

28/09/1989

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Quốc An NV Thống kê bay – Đội Thống kê số liệu bay – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng