Mirats

This Day in History: 1989-09-03

03/09/1989

Chúc mừng Sinh nhật Anh Đặng Chiêu Hoàng
Kỹ sư kỹ thuật Tổ Kỹ thuật
Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài