Mirats

This Day in History: 1989-08-23

23/08/1989

Chúc mừng Sinh nhật Anh Phan Thanh Long
Kiểm Soát viên không lưu
Trung tâm Tiếp Cận-Tại Sân Cam Ranh