Mirats

This Day in History: 1989-01-26

26/01/1989

Chúc mừng sinh nhật Anh Hồ Hoàng Long Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng