Mirats

This Day in History: 1988-10-22

22/10/1988

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Hoàng Thanh Long
Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai