Mirats

This Day in History: 1988-07-06

06/07/1988

Chúc mừng sinh nhật Anh Thái Huy Hoàng Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu – Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng