Mirats

This Day in History: 1988-06-26

26/06/1988

Chúc mừng Sinh nhật Chị Ngô Thị Ngọc Mai
Kiểm soát viên không lưu – Tổ không lưu  
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai