Mirats

This Day in History: 1988-03-27

27/03/1988

Chúc mừng Sinh nhật Anh Dương Hoàng Anh
Kiểm soát viên không lưu – Tổ không lưu  
Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai