Mirats

This Day in History: 1988-02-16

16/02/1988

Chúc mừng sinh nhật Chị Trương Nguyễn Quỳnh Anh

 Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng