Mirats

This Day in History: 1987-11-11

11/11/1987

Chúc mừng Sinh nhật Anh Hoàng Đình Nghĩa

Nhân viên ARO/AIS/SIG – Tổ phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai