Mirats

This Day in History: 1987-09-24

24/9/1987

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lưu Minh Vũ


Kiểm soát viên không lưu 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát