Mirats

This Day in History: 1987-09-03

03/09/1987

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Văn Tĩnh

 NV Hiệp đồng Thông báo bay – Đội HĐ TBB 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng