Mirats

This Day in History: 1987-08-20

20/08/1987

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lê Văn Tài

Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai