Mirats

This Day in History: 1987-08-01

Chúc mừng sinh nhật Trần Thị Thu Hoài

 

01/8/1987 – Kiểm soát viên không lưu

 

Trung tâm Kiểm soát – Tiếp cận Tại sân Đà Nẵng