Mirats

This Day in History: 1987-07-27

27/07/1987

Chúc mừng sinh nhật Anh Trần Quang Hải 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng