Mirats

This Day in History: 1987-03-18

18/03/1987

Chúc mừng sinh nhật Chị Lê Thị Hoàng Trang 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng