Mirats

This Day in History: 1987-01-28

28/01/1987

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Hữu Vân

 Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng