Mirats

This Day in History: 1986-12-20

20/12/1986

Chúc mừng sinh nhật Anh Nguyễn Thị Chung

NV Thống kê bay – Đội Thống kê số liệu bay 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng