Mirats

This Day in History: 1986-04-05

05/04/1986

Chúc mừng sinh nhật Anh Trần Phương Duy

 Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng