Mirats

This Day in History: 1986-01-30

30/01/1986

Chúc mừng sinh nhật Chị Trần Thị Phương Duyên

 Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng