Mirats

This Day in History: 1986-01-07

07/01/1986

Chúc mừng sinh nhật Chị Đỗ Thị Phương Thảo

 Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu 

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng